Pages

Tuesday, 25 October 2011

Pengajaran Matematik Tahun 5

Guru membimbing murid menambah  pecahan nombor bercampur yang penyebutnya sama
 Aktiviti 1 :
Contoh :                 1 ¼     +       ¼     =          1  2/4


  +


 =


       

Guru membimbing murid menambah pengangka bagi pecahan nombor bercampur yang mempunyai penyebut yang sama seperti contoh di atas.

Aktiviti 2:

 Guru membimbing murid melaksanakan penambahan tiga pecahan  yang penyebutnya sama.

   Contoh :   1 1/6 +            1/6                +      3/6            =     1   5/6
        ++=
6.2 Memperkenalkan penambahan pecahan nombor bercampur wajar melalui soal jawab.

     Aktiviti 1 : Murid mencari pasangan dan menunjukkan kad pecahan kepada murid dan minta murid menjawab soalan dengan secara spontan. 

Contoh :            2  1/9   +   1/9  =    ______
 +

           Dengan mengulang contoh yang lain seperti :

            a.  5  ¼ + 2/4 =

            b. 7  5/9  +  3/9  =

            c.  4  1/10 + 2/10  + 2 3/ 10 =

Refleksi


Saya telah mengajar Matematik Tahun 5 selama sebulan, Saya dapati murid-murid saya menghadapi masalah penambahan pecahan nmbor bercampur yang penyebutnya sama. Saya didapati mereka tidak faham konsep penambahan pecahan.Dengan itu,murid-murid itu akan berasa bosan apabila saya mengajar topik tersebut.
   
Untuk menarik perhatian murid-murid itu, saya rasa saya akan mengubah strategi pengajaran dengan menggunakan kaedah inkuiri penemuan . Sekiranya mereka faham konsep penambahan pecahan. Mereka akan berasa lebih seronok untuk belajar.

0 comments:

Post a Comment